Bezpečnost - Informace o LPG a CNG - Přestavby LPG - CNG, auto servis LPG a CNG - GERA s.r.o.

tel.: - / mobil: 603 248 720
GERA s.r.o.

Bezpečnost provozu

Nečastější obavy z přestavby na plynový pohon vyplývají z výbušnosti a potažmo z chování plynu při havárii nebo požáru vozidla, popř. z poškození motoru, když se v něm bude spalovat plyn namísto benzínu. Podstata těchto názorů je v malých znalostech a zkušenostech s plynovým zařízením.

Nubira s LPG po těžké havárii

Nubira po težké havárii, vzhledem k uložení je nádrž s LPG jednou z nejméně postižených částí vozidla.

LPG (Liquid Petroleum Gas) je směs propanu a butanu. Jsou to vedlejší látky, které vznikají při zpracování ropy v rafinériích. Takže to je ropný produkt stejně jako benzín. Po stlačení těchto plynů malým tlakem (4-8 bar) dojde k jejich zkapalnění a je možno je skladovat a přepravovat v zásobnících.
Tato palivová směs je uváděna na trh buď v poměru propan-butan 40/60 nebo 60/40 a to podle ročního období. V létě by měla být směs 40/60 a v zimě 60/40. Větší poměr propanu ve směsi v zimním období je nutný z toho důvodu, že při atmosférickém tlaku zkapalňuje propan při -42°C a butan už při -7°C. Přebytek butanu v zimě může tedy způsobit problémy s odpařováním, vyšší podíl propanu způsobuje zase vyšší spotřebu i když oktanové číslo zimní směsi je o něco vyšší (104) než letní (101).

Nežádoucí příměsi v LPG jsou

  • polypropylen, jehož přítomnost zhoršuje antidetonační vlastnosti
  • pentany a nenasycené uhlovodíky, způsobující olejové usazeniny v reduktoru
  • změkčovadla ve větší koncentraci mohou rozleptat membrány reduktoru

CNG je stlačený zemní plyn: Jeho kvalita jako paliva pro motorová vozidla je dána množstvím metanu. Výhodou proti LPG je, že se nedrží při zemi, je levnější a není zde závislost na zásobách ropy. U CNG nejsou problémy s nečistotami jako u LPG.

LNG je zkapalněný zemní plyn. Používá se pro oblasti, kde není vybudovaný plynovod a dopravuje se do odlehlých míst.

Kvůli bezpečnosti se do plynu přidává určitý zápach (odér) , protože plyn sám o sobě je neviditelný a bez zápachu. Nevýhodou LPG proti CNG je, že výpary LPG se drží při zemi.

Plyn je ve vozidle dokonale zabezpečen proti úniku a bezpečnost při havárii nebo požáru vozidla je na stejné úrovni jako u benzínového paliva. Tolik obávaný požár vozidla při jeho havárii však nelze docela vyloučit u žádného druhu paliva. Podle našich zkušeností vozidlo při havárii začíná hořet na benzín (utržené hadice přívodu benzínu). Benzín se tím dostane do kontaktu s některými díly vozidla s vysokou teplotou, např. s výfukovým potrubím, a následným požárem dojde k porušení pryžových hadic LPG v motorovém prostoru a dojde ke vznícení plynu a jeho vyhoření (nikoli výbuchu). Při zhasnutí motoru se uzavřou bezpečnostní ventily a další plyn již nemá možnost unikat a hořet.

Plyn je uzavřen v tlakové ocelové nádobě, která je vybavena bezpečnostními prvky proti přetlaku plynu při zvýšení okolní teploty (např. při požáru) . Takže nádoba nemůže nikdy vybuchnout a je dostatečně odolná proti deformaci při havárii. Výstup plynu z nádrže je ovládán elektromagnetickým ventilem, který se uzavírá v případě, že neběží motor. V tento moment je možno odpojit přívodní i výstupní potrubí od nádrže a nádrž i s plynem vyjmout z vozidla. V motorovém prostoru jsou další elektromagnetické ventily, které uzavírají přívod paliva v případě, že motor neběží. Veškeré potrubí je z mědi nebo z plastu a pro jeho připojení je použito šroubení, takže nehrozí nebezpečí uvolnění spojů.

Z hlediska nebezpečí výbuchu a požáru je plyn stejně nebezpečná látka jako benzín nebo nafta. Většina nehod je způsobena nevhodným nebo neodborným zacházením, nedbalostí, neznalostí, nebo zanedbáním údržby plynového zařízení a vozidla - tedy působením lidského faktoru.

Časté obavy zájemců o přestavbu vozidla na plyn jsou o poškození motoru provozem na plyn. Za dobu od roku 1993, během které se věnujeme úpravám vozidel na plyn a přestavěli jsme stovky vozidel, jsme se nesetkali ani s jediným případem poškození motoru způsobeného provozem na plyn. Plyn má vyšší oktanové číslo a větší antidetonační schopnosti než benzín, což způsobuje nižší rázové namáhaní mechanických částí motoru a jeho měkčí chod. Při provozu na plyn také nevznikají žádné karbonové usazeniny v motoru.

S plynem měly v minulosti problémy některé konstrukčně zastaralé motory (např. Š 1203) , které neměly tvrzená ventilová sedla a nebyly určeny pro bezolovnatý benzín (olovo přidávané dříve do benzínu zajišťovalo "mazání" ventilových sedel) . Je pravda, že při spalování plynu vznikají ve spalovacím prostoru vyšší teploty, které namáhaly měkká ventilová sedla a při absenci olova v palivu docházelo často k jejich poškození.

Ve světě i v Evropě jsou provozovány statisíce vozidel na plyn a pokud by byl plyn pro motor nebezpečný, jistě by tato skutečnost zcela zastavila další plynofikaci vozidel.

Samozřejmě může dojít k poškození motoru a to při použití nevhodného plynového zařízení nebo jeho neodborné montáži, popř. nesprávného nastavení směsi paliva.

Nejnebezpečnější pro některé díly motoru - ventily, ventilová sedla a písty je vysoká teplota ve spalovacím prostoru, která vzniká v důsledku "chudé směsi" tj. nesprávného poměru paliva a vzduchu. Tento problém by mohl vzniknout u starších vozidel s neřízeným systémem, kde se množství plynu nastavuje manuálně a směs je špatně nastavena buďto záměrně z úsporných důvodů nebo z neznalosti zákonitostí spalování.

Kontakt

Panelová 1126
Hradec Králové, sklad. oblast
Telefon: -
Mobil: 603 248 720

Autoservis, přestavby

Po-ČT 7:00 - 16:00
7:00 - 13:30

Přestavby LPG a CNG  /  Autoservis - Pneuservis  /  Dotaz na cenu  /  Kontakt
Doporučujeme: Tuning shop  /  Přestavby na LPG - Elpigaz
2014 © design strong>regereklama, skript smartsolution